Nu har majoriteten bestående av Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat sitt förslag till budget och flerårsplan för 2020-2022. Den innehåller både satsningar som gör att Falköping sticker ut där många andra kommuner sparar, och effektiviseringar som ska möta den lågkonjunktur som är på ingång

Flerårsplanen 2020-2022 presenteras med rubriken – Med ansvar för framtiden. Den största satsningen i budgeten är på skola och barnomsorg, vilket går emot trenden som syns i många andra kommuner i Sverige, som istället minskat ramen för skolan. Rambudgeten utökas med 3 miljoner kronor. Skolsatsningarna ska fullföljas från beslutet om en ny skolorganisation, och det framgångsrika arbetet med tidiga insatser i skolan, den långsiktiga prioriteringen av att höja skolresultaten och de satsningar som görs på nya skollokaler ska fortsätta. En bra start i livet lägger grunden för starka individer och gör att andelen vuxna som är i behov av stöd från samhället minskar.

Falköping fortsätter att växa

Falköpings kommun fortsätter att växa, befolkningstillväxten är god och prognosen säger att under år 2020 får kommunen 150 nya invånare.

Det finns en framtidstro i Falköpings kommun. Nya företag etablerar sig och gamla växer. Trycket på bostäder är högt, vilket ställer krav på att vi har en strategi för bostadsförsörjning.

Effektiviseringskrav

Planen innehåller krav på effektivisering och det generella effektiviseringskravet på 1% gäller alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ska spara 2,5% och socialnämnden 1,5%.

Fokus ligger på att hitta samordningsvinster och modernisera arbetssätt och få bättre styrning och på så sätt ge medarbetare bättre förutsättningar att kunna fokusera på rätt saker. Effektivisering kan exempelvis vara digitalisering, vilket handlar om utveckling med hjälp av IT. Att digitalisera handlar främst om att människor ska kunna fokusera sin tid på att göra det som människor är bra på och ta hjälp av teknik i andra delar. Då frigörs mer tid att ägna åt exempelvis det mänskliga mötet utan att nödvändigtvis behöva mer pengar. En strategi för hur vi ska använda digitalisering för att utveckla arbetet ska också tas fram.

Lågkonjunktur och skattehöjning

Falköpings kommun har god ekonomisk stabilitet tack vare tidigare års starka resultat. Satsningar och utmaningar kommer kunna mötas och samtidigt ha kvar en god verksamhet. Däremot finns inga större marginaler för att möta eventuella svängningar i konjunkturen.

Skatten höjs med 35 öre till 21,95 vilket ger Falköpings kommun 23 miljoner i ökade skatteintäkter. Skatteintäkterna i övrigt ökar med sammanlagt med 43 miljoner jämfört med 2019, främst tack vare det nya skatteutjämningssystemet och en ökad befolkning.

En strategi för att få fler i arbete ska tas fram. Någon form av system för motprestation för försörjningsstöd ska utredas för att ge arbetslösa bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Falköping i det globala perspektivet

“Vår ambition är att Falköpings kommun ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun där människor trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och åldras.”
/Ur marjoritetens förslag till budget.

Ett gediget arbete med FN:s Agenda 2030 inleds för att väva ihop det lokala Falköpingsperspektivet med det globala. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som världens länder antagit och handlar om att jobba mot fattigdom, att minska ojämlikheter, att främja fred och rättvisa samt att stoppa klimatförändringarna. Bland annat ska en ny energi-och klimatstrategi tas fram där målsättningen är att Falköpings kommun ska vara fossilfri år 2030. Falköpings kommun ska även fortsätta arbetet med den sociala hållbarheten.